Menu Zamknij

Egzaminy Czeladnicze i Mistrzowskie

Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie przeprowadzane są przez komisje egzaminacyjne powoływane przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie.

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej. Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość. Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych. Etap teoretyczny egzaminu odbywa się w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości  w Warszawie.

Egzamin mistrzowski składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej. Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość. Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych. Etap teoretyczny egzaminu odbywa się w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie.

 Dokumenty potrzebne do egzaminu Czeladniczego:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu - do pobrania w Cechu lub dostępny na stronie  Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie,
 2. zaświadczenie o ukończeniu praktyk - do pobrania w Cechu,
 3. świadectwo ukończenia szkoły zawodowej, lub zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu, oraz świadectwo ukończenia gimnazjum (w przypadku uczniów bez szkoły zawodowej)
 4. xero umowy o pracę,
 5. xero dowodu osobistego,
 6. jedno zdjęcie,
 7. opłata (uiszcza pracodawca).

Dokumenty składamy w Powiatowym Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie.

Więcej informacji dotyczących egzaminu mistrzowskiego znajduje się na stronie: Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie.

 Dokumenty potrzebne do egzaminu Mistrzowskiego:

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego
 2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny/dowodowy).
 3. Dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze).
 4. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu.
 5. Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.
 6. Dowód opłaty egzaminacyjnej .

  Warunki dopuszczenia do egzaminu

  Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez     komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2012 r., pozycja 1117).

  Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:
   • co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
   • co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułuzawodowego;
  2. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
  3. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzący w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
  4. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
  5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
  6. posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Przebieg egzaminu

Egzamin mistrzowski składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej.

Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

Etap teoretyczny egzaminu odbywa się w Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie.

Etap teoretyczny rozpoczyna się od części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu. Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem,
 • podstawy psychologii i pedagogiki,
 • metodyka nauczania.

Na każdy wyżej wymieniony temat zdający udziela odpowiedzi na 7 pytań. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z  których tylko jedna jest prawidłowa.

Część ustna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.

Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut.

Każdy zestaw pytań ustnych składa się z  3 oddzielnych zestawów obejmujących po 3 pytania z każdego tematu.

Osoby, które zdały egzamin, otrzymują dyplom mistrzowski w terminie do miesiąca od dnia zdania egzaminu.

Osoby, które otrzymały ocenę niedostateczną ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego tylko ten temat lub tematy albo to zadanie lub zadania, z których otrzymał ocenę niedostateczną.

 

 

Skip to content