Menu Zamknij

Walne Zgromadzenie 2018

5 czerwca 2018 r. w Powiatowym Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu. Prócz zrzeszonych przedsiębiorców, Starszy Cechu Bogdan Czerwiński przywitał gości w osobach :

 • Przedstawicieli Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Pana Janusza Zdort i Panią Dorotę Gromadzką
 • Starostę Powiatu Wołomińskiego – Pana Kazimierza Rakowskiego
 • Burmistrza Wołomina – Panią Elżbietę Radwan
 • Przedstawiciela Burmistrza Kobyłki – Pana Przemysława Cichacz
 • Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – Panią Beatę Bożedaj
 • Dyrektora ZSZ w Wołominie – Pana Marka Łączyńskiego
 • Dyrektora Odziału Banku Pekao S.A. – Panią Anetę Iwanowską oraz Panią Paulinę Jasińską.

Po przemówieniach gości nastąpiło wręczanie odznaczeń członkom Cechu za wieloletnią pracę na rzecz rzemiosła .

W zacnym gronie wyróżnionych, znaleźli się:

 1. Pan Bogdan Krawczyk
 2. Pan Zdzisław Jałosiński
 3. Pan Szczepan Skonieczny
 4. Pani Beata Musielik
 5. Pani Teresa Miąskiewicz
 6. Pani Alicja Komorowska.

W dalszej części uroczystości wybrano członków do komisji WZ:

Mandatowo –Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

Po rozdaniu komisjom przygotowanych materiałów, przystąpiono do głosowania nad przyjęciem  protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

Następnym punktem WZ była część sprawozdawcza, w której przedstawiono:

 1. sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 06.2017r do 05.06.2018 r .
 2. sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej
 3. sprawozdanie z działalności Sadu Cechowego
 4. sprawozdanie finansowe za rok 2017
 5. sprawozdanie z wykonania planu finansowego w 2017 r.
 6. plan finansowy na 2018 r przedstawiła księgowa Pani Magdalena Matusik
 7. sprawozdanie z działalności Ośrodka Edukacji Zawodowej.

W dalszej części głos zabrał Pan Januszowi Zdort , który pogratulował Zarządowi dobrych wyników finansowych , oraz przekazał informacje na temat działań Izby w sprawie szkolnictwa zawodowego. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła ofertę Urzędu skierowana do pracodawców między innymi możliwość skorzystania ze środków z KFS na szkolenia dla pracodawców i ich pracowników . Dyrektor ZSZ podziękował wszystkim pracodawcom za bardzo dobrą współpracę, za to ,że angażują się w szkolenie młodych ludzi organizując w swoich zakładach praktyki zawodowe .

Po wystąpieniach gości odczytano protokół z posiedzenia Komisji. Komisja Mandatowo - Skrutacyjna stwierdziła, że na Walne Zgromadzenie zaproszono 151 członków, obecnych na sali jest 37, zdolnych do głosowania .Walne Zgromadzenie odbywa się w II terminie, jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.

Następnie odbyło się głosowanie dające absolutorium Starszemu Cechu i Członkom.

Pozostałe sprawozdania uwzględnione w części sprawozdawczej także zostały zatwierdzone przez uczestników WZ.

W wolnych wnioskach głos zabrał Starszy Cechu , proponując aby wrócić jak za dawnych lat do spotkań branżowych podczas, których przedsiębiorcy z pokrewnych branż będą mogli wymieniać się różnymi informacjami i doświadczeniami związanymi z prowadzoną przez nich działalnością .

Skip to content