Menu Zamknij


Marszałek
Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

PZ-PI-I.721.42.2022.WB
Warszawa, 7 czerwca 2022 roku

ORGANIZACJE ZRZESZAJĄCE PRACODAWCÓW
wg rozdzielnika

Dotyczy: nowelizacji uchwały antysmogowej oraz współpracy przy rozpowszechnieniu informacji o niej

Szanowni Państwo!

Czyste powietrze na Mazowszu to nasz wspólny cel, którego osiągnięcie niewątpliwie przyspieszy nowelizacja przepisów obowiązującej uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 59/22 z 26 kwietnia br. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 29 kwietnia 2022 r. poz. nr 5147 i weszła ona w życie z dniem 14 maja br.

W związku z powyższym przekazuję najważniejsze informacje dotyczące nowelizacji:

 1. wprowadzono zakaz stosowania węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla:
 2. od dnia 1 października 2023 r., w granicach administracyjnych m.st. Warszawy;
 3. od dnia 1 stycznia 2028 r., w granicach administracyjnych gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego;
 4. wprowadzono na terenie całego województwa mazowieckiego zakaz eksploatacji kotłów na paliwa stałe (w tym biomasę) w nowo budowanych budynkach dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone po dniu 1 stycznia 2023 r., jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora na której znajduje się instalacja;
 5. wprowadzono wyłączenia dla kotłów na węgiel eksploatowanych w granicach powiatów znajdujących się w obszarze NUTS2 – warszawski stołeczny – kotły węglowe uruchomione do 1 czerwca 2022 r. spełniające wymogi ekoprojektu będą mogły być eksploatowane do końca ich żywotności;
 6. pozostawiono możliwość użytkowania kotłów węglowych 5 klasy do końca ich żywotności.

Przyjęcie nowelizacji uchwały antysmogowej to nasz wspólny, wielki sukces i krok milowy w drodze po czyste powietrze. Chciałbym na Państwa ręce złożyć wyrazy podziękowania za zaangażowanie okazane na etapie procedowania dokumentu. Nie możemy jednak spocząć na laurach. Aby przepisy uchwały przyniosły oczekiwane efekty konieczne jest możliwie jak najszybsze dotarcie z informacją do jak najszerszego grona osób.

Mieszkańcy powinni mieć czas i możliwość podjęcia racjonalnych ekonomiczne i dalekosiężnych decyzji, wpływających na poprawę stanu środowiska. Mając na uwadze Państwa możliwości w zakresie dotarcia do szerokiego grona zainteresowanych, Samorząd Województwa Mazowieckiego zwraca się z prośbą o wsparcie w zakresie:

 • przekazania ogłoszenia o nowelizacji uchwały antysmogowej pracodawcom działającym na terenie Mazowsza, zasilającym szeregi Państwa organizacji oraz za ich pośrednictwem – pracownikom;
 • umieszczenia ogłoszenia na stronach internetowych Państwa organizacji oraz jeżeli to możliwe w mediach społecznościowych.

Wyrażam nadzieję, że działania podjęte przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na rzecz poprawy jakości powietrza na Mazowszu spotkają się z pozytywnym odbiorem z Państwa strony. Liczę na owocną współpracę we wspólnym dążeniu do osiągnięcia jakości powietrza spełniającej normy obowiązujące w naszym kraju.

Z poważaniem

Marszałek
Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik

podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Podstawa prawna:

 1. uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
 2. uchwała nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Załączniki:

Ogłoszenie o zmianie przepisów uchwały antysmogowej dla Mazowsza

Sprawę prowadzi:

Wioletta Buszko

Telefon: 22-59-79-096

wioletta.buszko@mazovia.pl

Anna Walenciuk

Telefon: 22-59-79-461

anna.walenciuk@mazovia.pl

Rozdzielnik:

 1. Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza LEWIATAN
 2. Związek Rzemiosła Polskiego
 3. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Business Centre Club – Związek Pracodawców (BCC-ZP)
 5. Pracodawcy Mazowsza – Związek Pracodawców

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

tel. (22) 5979100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

ePUAP: /umwm/esp

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres Urzędu, z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane na podstawie interesu publicznego/sprawowanej władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO), co wynika z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w celu prowadzenia korespondencji (w tym udzielenia odpowiedzi),
 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu,
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji, dostępnych m.in. na stronie mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może się wiązać z brakiem możliwości kontaktu.

Skip to content